TRIỂN KHAI LỚP TẬP HUẤN 4 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN NĂM 2022

02/07/2022 11 : 00 AM 47

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, nhằm nâng cao trình độ, nhận thức chính trị cho đoàn viên thanh niên các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc trong địa bàn huyện. Thành Đoàn Thủ Dầu Một mở lớp bồi dưỡng học tập 4 bài lý luận chính trị mới cho hơn 100 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Lớp học diễn ra từ ngày 02/7 đến ngày 03/7/2022 tại Hội trường UBND phường Phú Lơi, thành phố Thủ Dầu Một

 Tại các lớp học, Báo cáo viên – Thạc sỹ Chung Phi Long – Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bình Dương đã trình bày 4 chuyên đề bao gồm: “Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” ; “Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay” và “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”. Cuối lớp học các đoàn viên sẽ được thảo luận, trao đổi cùng với giảng viên và thực hiện viết bài thu hoạch.
Việc học lý luận chính trị được xem như là một phương thức để từng đoàn viên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó làm tốt chức năng của người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn học tập và công tác.
 
Tags
Bình luận (0)
Nội dung bình luận
Gửi hình Gửi bình luận