Đồng chí Nguyễn Lương Bằng: Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

02/04/2024 02 : 12 PM 282

 

Đồng chí từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (1969-1976) và Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1976-1979).

Quá trình hoạt động và cống hiến cho cách mạng của đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã góp phần quan trọng vào những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX: thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; thắng lợi của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; góp phần nâng cao năng lực lãnh ưuđạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí sinh ngày 2/4/1904, cách đây tròn 120 năm./.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/dong-chi-nguyen-luong-bang-nha-lanh-dao-tai-nang-cua-dang-va-cach-mang-viet-nam-post937783.vnp

Tags
Bình luận (0)
Nội dung bình luận
Gửi hình Gửi bình luận