ĐƯỜNG TRẦN PHÚ

16/12/2021 04 : 59 AM 154

Năm 1999, mang tên đường Trần Phú, từ đường Thích Quảng Đức, đi 780m đến đường 30 tháng 4. 

Trần Phú sinh ngày 1.5.1904 (Giáp Thìn), tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh trong một gia đình Nho học giàu lòng yêu nước. Cha là Trần Văn Phổ làm tri huyện, năm 1908 có hành động tự sát nhằm tỏ thái độ phản đối chính quyền thực dân Pháp trong việc đàn áp phong trào nổi dậy của nông dân chống sưu cao, thuế nặng. Sự kiện này có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn Trần Phú. Sau này lớn lên, ngồi ghế nhà trường, được học và được giao lưu với bậc danh nho, tiếp thu được tư tưởng yêu nước qua báo chí tiến bộ từ nước ngoài bí mật gửi về nước nhà, Trần Phú đã có hành động táo bạo của tuổi trẻ. 

Năm 21 tuổi, 1925, Trần Phú tham gia thành lập Hội Phục Việt, một tổ chức tiến bộ, song chưa có mục đích hoạt động rõ ràng, sau lại đổi thành Hội Hưng Nam. Khi đó hội này cử Trần Phú sang Quảng Châu (Trung Quốc) để bàn với Hội Việt Nam Thanh Niên Cách mạng sát nhập lại với nhau, vì được biết cụ Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo hội này, có tôn chỉ, mục đích yêu nước, chống Pháp. 

Thực hiện ý tưởng đó, tháng 8.1926, Trần Phú và vài hội Phục Việt bí mật xuất dương, đến nơi được nhận làm học viên lớp chính trị. Lớp học này do cụ Lý Thụy (là Nguyễn Ái Quốc) làm gì viên, nội dung học trong cuốn sách “Đường cách mệnh”. Sau khi giảng, Trần Phú lấy bí danh là Lý Quý về Nghệ An gặp lại nha. người lãnh đạo Hội Hưng Nam trình bày đường lối cách mạng của Hội Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng và trở lại Quảng Châu. 

Trần Phú và vài người nữa được cụ Nguyễn Ái Quốc cử đi học trường Đại học Phương Đông Moskva (1927-1929) do Quốc tế công sản tổ chức để phục vụ cho phong trào cách mạng ở Việt Nam. 

Tháng 4.1930, sau thời gian học tập ở Liên Xô, đồng chí Trần Phú được Quốc tế cộng sản cử về hoạt động và được bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam lâm thời. Trước khi về nước, đồng chí Trần Phú được gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc ở Hương Cảng. Thay mặt Quốc tế cộng sản, đồng chí Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Phú cùng một số đồng chí khác, dựa vào những tài liệu đã nghiên cứu và tình hình cụ thể ở Đông Dương mà dự thảo luận cương chính trị của Đảng.

Hướng theo sự chỉ đạo trên, đồng chí Trần Phú về nước, mang theo những tri thức lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng cách mạng Nguyễn Ái Quốc, đã tham gia lãnh đạo và thâm nhập khảo sát tình hình đấu tranh sôi nổi quyết liệt của quần chúng công nhân, nông dân; đồng thời dựa vào ý kiến của Ban Thường vụ Trung ương lâm thời, đồng chí Trần Phú dự thảo ra Bản Luận cương chính trị của Đảng đưa ra Hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương thông qua. 

Tháng 10.1930, tại Hồng Kông, Hội nghị đã bầu Ban chấp hành Trung ương chính thức, Tổng bí thư Đảng là đồng chí Trần Phú, đổi tên Đảng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương, chính thức công nhận luận cương chính trị của Đảng là Luận cương cách mạng tư sản dân quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo (sau này gọi là Luận cương về cách mạng dân tộc dân chủ hoặc Luận cương tháng 10). 

Đồng chí Trần Phú đã cùng với Ban thường vụ tiến hành công Gác xây dựng Đảng về phương diện lý luận và thực tiễn. Đồng chí Tân Phú luôn là người bảo vệ bền bỉ nguyên tắc Đảng và là người tiên quyết chống lại bất cứ một sai lầm nào đi sai đường lối chính trị chung của Quốc tế cộng sản. 

Sau 7 tháng hoạt động, từ 13.3 đến 1.4.1931, đồng chí Trần Phú chủ trì Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tại số nhà 236 phố Richaud Sài Gòn (nay đường Nguyễn Đình Chiểu). Hội nghị đề ra những nhiệm vụ cần kíp, nhất là nhiệm vụ về công tác Đảng, lãnh đạo quần chúng... Bế mạc Hội nghị, các đồng chí ở miền Trung, miền Bắc ra về an toàn. Chỉ có vài đồng chí ở miền Nam bị địch bắt. Ngay lúc đầu Ngô Đức Trí không chịu được sự tra tấn, khai báo các bí mật của Đảng, thêm vài đồng chí khác bị bắt. 

Ngày 18.4.1931, đồng chí Trần Phú bị mật thám Pháp bắt tại nhà 66 phố Champagne (nay là đường Lý Chính Thắng). Mấy tháng liền địch tra tấn cực kỳ tàn bạo, nhưng không lấy được một lời khai nào của đồng chí. Chúng đưa ra tòa đại hình xét xử. Trước các quan tòa thực dân đồng chí khẳng khái đáp lại: 

“Những công việc của Đảng tôi chỉ có thể nói với Đảng tôi mà thôi”.

Kẻ thù bất lực trước tinh thần bất khuất của người cộng sản. Thấy đồng chí bị lao phổi nặng không thể sống nổi, chúng đưa đến nhà thương Chợ Quán Sài Gòn. Tại đây đồng chí Trần Phú có lời dặn dò với các đồng chí của mình nằm bên cạnh: 

Hãy giữ vững ý chí chiến đấu!”

Ngày 6.9.1931, Tổng bí thư Đảng cộng sản Đông Dương – Trần Phú hy sinh. 

TRAN PHU STREET

In 1999, named Tran Phu Street, from Thich Quang Duc Street, went 780m to April 30th Street.

Tran Phu was born on May 1, 1904 (Giap Cuong), in Tung Photo commune, Duc Tho district, Ha Tinh province to a patriotic Confucian family. His father, Tran Van Prussia, committed suicide in 1908 to protest against the French colonial government in suppressing the peasant revolt against high taxes and taxes. This event has a profound effect on Tran Phu's soul. Later growing up, sitting in the school chair, studying and being exchanged with the grapevine, absorbing patriotic thoughts through the progressive press from abroad secretly sent back to the country, Tran Phu took bold actions of youth.

At the age of 21, in 1925, Tran Phu participated in the establishment of the Vietnam Restoration Society, a progressive organization, but had no clear operational purpose, later changed to Hung Nam Association. At that time, the association sent Tran Phu to Guangzhou (China) to discuss with the Vietnam Youth Revolutionary Association to merge, because it is known that Nguyen Ai Quoc led this association, has patriotic and anti-French purposes.

Implementing that idea, in August 1926, Tran Phu and several Vietnamese restoration associations secretly came out, arriving at the place of being accepted as a political class student. This class is made by Mr. Li Thuy (Nguyen Ai Quoc), the content of learning in the book "The Way of Revolution". After preaching, Tran Phu took the alias Ly Quy about Nghe An to meet again. the leader of hung nam association presented the revolutionary line of the Vietnam Youth Revolutionary Association and returned to Guangzhou.

Tran Phu and several others were sent by Nguyen Ai Quoc to attend Moscow Eastern University (1927-1929) organized by International Public Works to serve the revolutionary movement in Vietnam.

In April 1930, after studying in the Soviet Union, Comrade Tran Phu was appointed by the Communist International to operate and added to the Provisional Central Committee of the Communist Party of Vietnam. Before returning home, Comrade Tran Phu met comrade Nguyen Ai Quoc in Huong Port. On behalf of the Communist International, Comrade Nguyen Ai Quoc tasked Comrade Tran Phu and some other comrades, based on the researched documents and the specific situation in Indochina that discussed the Party's political outline.

Following the above direction, Comrade Tran Phu returned home, bringing with him marxist-Leninist theoretical knowledge, revolutionary thought Nguyen Ai Quoc, participated in leading and examining the fierce struggle of the masses of workers and farmers; At the same time, based on the opinion of the Provisional Central Standing Committee, Comrade Tran Phu drafted the Party's political discourse to the first meeting of the Central Committee for approval.

In October 1930, in Hong Kong, the Conference elected the official Central Committee, The Party's General Secretary, Comrade Tran Phu, renamed the Communist Party of Vietnam the Indothese Communist Party, officially recognized the Party's political thesis as the Civil Bourgeial Revolutionary Thesis led by the working class (later called the Thesis  on the National Revolution). Master or October Thesis). 

Comrade Tran Phu joined with the Standing Committee to build the Party in terms of theory and practice. Comrade Tan Phu has always been a persistent defender of Party principles and a prerequisite against any mistakes that go wrong in the general political line of the Communist International.

After 7 months of operation, from March 13 to April 1, 1931, Comrade Tran Phu presided over the 2nd Meeting of the Central Committee of the Party, at 236 Richaud Saigon Street (now Nguyen Dinh Chieu Street). The conference set out the tasks to be tasked, especially the tasks of party work, public leadership ... At the end of the conference, comrades in the Central and Northern regions returned safely. Only a few comrades in the South were captured by the enemy. At first, Ngo Duc Tri could not withstand the torture, declared the party's secrets, and several other comrades were arrested.

On April 18, 1931, Comrade Tran Phu was arrested by French secret agents at 66 Champagne Street (now Ly Chinh Thang Street). For several months the enemy tortured extremely brutally, but did not obtain a single testimony from his comrades. They went to court for trial. Before the colonial judges, he replied:

"The work of my Party can only be said to myParty."

The enemy is powerless in the face of the indomitable spirit of the communists. Seeing that comrades had severe tuberculosis unable to live, they took them to Saigon Market Hospital. Here Comrade Tran Phu has a message to his comrades lying next to him:

"Keep the will to fight!"

On September 6, 1931, General Secretary of the Indothese Communist Party Tran Phu died.

Tags
Bình luận (0)
Nội dung bình luận
Gửi hình Gửi bình luận