Khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

27/11/2023 10 : 12 AM 78

​Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 73/2023/NĐ-CP đến các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với nội dung và hình thức phù hợp.

Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất, tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nội dung của Nghị định phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Nghị định theo yêu cầu.

Nguồn: Tuổi trẻ Bình Dương

Các văn bản kèm theo

Tags
Bình luận (0)
Nội dung bình luận
Gửi hình Gửi bình luận